Jump to content
KRIMES.RO
Guest Guest guest user
Existing user? Sign In  

Sign InSign Up
Search In
 • More options...
Find results that contain...
Find results in...

fNK19

Server Manager
 • Content Count

  11
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

fNK19 last won the day on July 8

fNK19 had the most liked content!

Community Reputation

1 Neutral

Recent Profile Visitors

58 profile views
 1. fNK19

  ★[OLDCS]★ Cerere Helper younger

  Acceptat T/C
 2. 1. ɴᴜᴍᴇʟᴇ ᴛᴀᴜ ( ᴅɪɴ ᴊᴏᴄ ) : 2. ɴᴜᴍᴇʟᴇ ᴄᴇʟᴜɪ ʀᴇᴄʟᴀᴍᴀᴛ: 3. ꜱᴛᴇᴀᴍᴜʟ ᴄᴇʟᴜɪ ʀᴇᴄʟᴀᴍᴀᴛ: 4. ᴍᴏᴛɪᴠ: 5. ᴅᴏᴠᴀᴅᴀ: 6. ᴀʟᴛᴇ ᴅᴇᴛᴀʟɪɪ:
 3. 1. ɴɪᴄᴋɴᴀᴍᴇ ( ɪɴ-ɢᴀᴍᴇ ) : 2.ꜱᴛᴇᴀᴍ ᴘʀᴏꜰɪʟᴇ ( ᴀʟ ᴛᴀᴜ ) : 3. ꜱᴛᴇᴀᴍɪᴅ-ᴜʟ ᴛᴀᴜ : 4. ɴɪᴄᴋɴᴀᴍᴇ-ᴜʟ ᴀᴅᴍɪɴᴜʟᴜɪ + ꜱᴛᴇᴀᴍ ʟɪɴᴋ : 5. ᴍᴏᴛɪᴠᴜʟ ʙᴀɴᴜʟᴜɪ : 6. ᴅᴏᴠᴀɴᴅᴀ ( ᴅᴏᴠᴀᴅᴀ ᴄʟᴀʀᴀ ) :
 4. 1. ɴᴜᴍᴇʟᴇ ᴛᴀᴜ: 2. ᴄᴀᴛᴇᴠᴀ ᴄᴜᴠɪɴᴛᴇ ᴅᴇꜱᴘʀᴇ ᴛɪɴᴇ: 3. ᴘʀᴏꜰɪʟᴜʟ ᴛᴀᴜ ᴅᴇ ꜱᴛᴇᴀᴍ: 4. ʟɪɴᴋ ᴅᴇ ʟᴀ ᴘʀᴏꜰɪʟ / ᴘᴏᴢᴀ ᴄᴜ ᴏʀᴇʟᴇ ᴅᴇ ᴘᴇ ꜱᴇʀᴠᴇʀ: 5. ᴀɪ ᴇxᴘᴇʀɪᴇɴᴛᴀ ɪɴ ᴀᴅᴍɪɴᴀᴛ?: 6. ᴄᴀᴛ ᴛɪᴍᴘ ᴘᴏᴛɪ ᴘᴇᴛʀᴇᴄᴇ ᴘᴇ ꜱᴇʀᴠᴇʀ?: 7. ᴅᴇ ᴄᴇ ᴀɪ ᴠʀᴇᴀ ꜱᴀ ᴛᴇ ᴀʟᴀᴛᴜʀɪ ꜱᴛᴀꜰꜰ-ᴜʟᴜɪ?: 8. ᴀɪ ᴜɴ ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ ᴅᴇ ꜰɪʟᴍᴀᴛ ᴘᴇɴᴛʀᴜ ᴀ ᴘʀᴇᴢᴇɴᴛᴀ ᴅᴏᴠᴇᴢɪ?: 9. ᴀɪ ᴄɪᴛɪᴛ ʀᴇɢᴜʟᴀᴍᴇɴᴛᴜʟ ?: 10. ᴀʟᴛᴇ ᴅᴇᴛᴀʟɪɪ: ʀᴇɢᴜʟɪ & ɪɴꜰᴏʀᴍᴀᴛɪɪ : 1. - ᴍɪɴɪᴍ 2 ᴢɪʟᴇ ꜱɪ 2 ᴏʀᴇ(30 ᴏʀᴇ) ᴊᴜᴄᴀᴛᴇ ᴘᴇ ꜱᴇʀᴠᴇʀ. ᴄᴇʟᴇ ᴅᴇ ʟᴀ ᴇᴄʜɪᴘᴀ ꜱᴘᴇᴄᴛᴀᴛᴏʀ ɴᴜ ꜱᴇ ɪᴀᴜ Îɴ ᴄᴏɴꜱɪᴅᴇʀᴀʀᴇ. 2. - ꜱᴀ ꜱᴇ ʀᴀꜱᴘᴜɴᴅᴀ ʟᴀ ꜰɪᴇᴄᴀʀᴇ ᴘᴜɴᴄᴛ ( ᴘᴜɴᴄᴛᴜʟ 10 ɴᴜ ᴇꜱᴛᴇ ᴏʙʟɪɢᴀᴛᴏʀɪᴜ ) 3. - ᴅᴀᴄᴀ ᴀᴛɪ ꜰᴏꜱᴛ ʀᴇꜱᴘɪɴꜱɪ ᴘᴜᴛᴇᴛɪ ꜰᴀᴄᴇ ᴀʟᴛᴀ ᴄᴇʀᴇʀᴇ ᴅᴜᴘᴀ 7 ᴢɪʟᴇ! 4. - ʟᴀ ᴘᴜɴᴄᴛᴜʟ 4, ᴏʀᴇʟᴇ ʟᴇ ᴘᴜᴛᴇᴛɪ ʟᴜᴀ de pe server tasntad comanda !ore sau /ore
 5. REGULAMENT PLAYERI 1. - ʟɪᴍʙᴀᴊᴜʟ ᴠᴜʟɢᴀʀ, ᴊɪɢɴɪʀɪʟᴇ, ᴇᴛᴄ ꜱᴇ ᴘᴇᴅᴇᴘꜱᴇꜱᴄ ᴄᴜ ɢᴀɢ/ᴍᴜᴛᴇ ɪɴᴛʀᴇ 10-30 ᴍɪɴᴜᴛᴇ ɪɴ ꜰᴜɴᴄᴛɪᴇ ᴅᴇ ᴀʙᴀᴛᴇʀɪ ꜱɪ ɢʀᴀᴠɪᴛᴀᴛᴇ. 2. - ʟɪᴍʙᴀᴊᴜʟ ᴠᴜʟɢᴀʀ ᴀꜱᴜᴘʀᴀ ꜱᴛᴀꜰꜰ-ᴜʟᴜɪ ꜱᴇ ᴘᴇᴅᴇᴘꜱᴇȘᴛᴇ ᴄᴜ ʙᴀɴ ɪɴᴛʀᴇ 1 - 7 ᴢɪʟᴇ. 3. - ɴᴜ ᴇꜱᴛᴇ ᴘᴇʀᴍɪꜱĂ ꜱᴘᴀᴍᴀʀᴇᴀ ɪɴ ᴄʜᴀᴛ ( ʀᴇᴘᴇᴛᴀʀᴇᴀ ᴀᴄᴇʟᴜɪᴀꜱɪ ᴍᴇꜱᴀᴊ ᴅᴇ ᴍᴀɪ ᴍᴜʟᴛ ᴅᴇ 2 ᴏʀɪ ), ꜱᴇ ᴘᴇᴅᴇᴘꜱᴇꜱᴛᴇ ᴄᴜ ɢᴀɢ ɪɴᴛʀᴇ 10-30 ᴍɪɴᴜᴛᴇ. 4 - ᴀᴠᴇᴛɪ ᴛɪᴍᴘ 48 ᴅᴇ ᴏʀᴇ (2 ᴢɪʟᴇ) ᴅᴇ ᴄᴀɴᴅ ᴀᴛɪ ʟᴜᴀᴛ ʙᴀɴ-ᴜʟ ᴘᴇɴᴛʀᴜ ᴀ ꜰᴀᴄᴇ ᴄᴇʀᴇʀᴇ ᴅᴇ ᴜɴʙᴀɴ, ᴀʟᴛꜰᴇʟ, ᴄᴇʀᴇʀᴇᴀ ɴᴜ ᴠᴀ ꜰɪ ʟᴜᴀᴛᴀ ɪɴ ᴄᴏɴꜱɪᴅᴇʀᴀʀᴇ. 5. - ʀᴇᴄʟᴀᴍᴀ ʟᴀ ᴀʟᴛᴇ ᴄᴏᴍᴜɴɪᴛᴀᴛɪ / ꜱᴇʀᴠᴇʀᴇ ꜱᴇ ᴘᴇᴅᴇꜱᴘᴇꜱᴛᴇ ᴄᴜ ʙᴀɴ ᴘᴇʀᴍᴀɴᴇɴᴛ. 6. - ᴇꜱᴛᴇ ɪɴᴛᴇʀᴢɪꜱ ꜱĂ ᴘᴜɴᴇȚɪ ᴀʟᴛᴇ ʟɪɴᴋ-ᴜʀɪ ÎɴᴀꜰᴀʀĂ ᴅᴇ ᴄᴇʟᴇ ᴅᴇ ʟᴀ KRIMES.ʀᴏ, ꜱᴇ ᴘᴇᴅᴇᴘꜱᴇꜱᴛᴇ ᴄᴜ ꜱɪʟᴇɴᴄᴇ ᴘᴇʀᴍᴀɴᴇɴᴛ. 7. - ᴀᴍᴇɴɪɴȚĂʀɪʟᴇ ᴄᴜ ꜰʟᴏᴏᴅ ꜱᴇ ᴘᴇᴅᴇᴘꜱᴇꜱᴄ ᴄᴜ ʙᴀɴ ɪɴᴛʀᴇ 1-24 ᴏʀᴇ ʟᴀ ᴀʟᴇɢᴇʀᴇᴀ ᴀᴅᴍɪɴᴜʟᴜɪ. 8. - ᴏʀɪᴄᴇ ᴛᴇɴᴛᴀᴛɪᴠĂ ᴅᴇ ᴄʜᴇᴀᴛꜱ ꜱᴀᴜ ꜱᴄʀɪᴘᴛᴜʀɪ ᴅᴇ ᴛɪᴘ: ʙᴜɴɴʏʜᴏᴘ, ᴋɪʟʟꜱᴀʏ, ꜰᴀᴋᴇʟᴀɢ, ꜰᴀᴋᴇʟᴀᴛᴇɴᴄʏ, ᴇᴛᴄ ᴅᴜᴄ ʟᴀ ʙᴀɴ ᴘᴇʀᴍᴀɴᴇɴᴛ. 9. - ɴᴜ ᴀᴠᴇᴛɪ ᴠᴏɪᴇ ꜱĂ ꜰᴀᴄᴇȚɪ ɢʀɪᴇꜰ / ᴛʀᴏʟʟ(ɪɴᴛʀᴇ ᴄᴏᴇᴄʜɪᴘɪᴇʀɪ, ᴇx: ᴛʀᴀɢɪ ɪɴ ᴇʟ, ɪɪ ᴀʀᴜɴᴄɪ ꜱᴍᴏᴋᴇ ɪɴ ꜰᴀᴛᴀ,ᴇᴛᴄ) ʀɪꜱᴄᴀᴛɪ ʙᴀɴ ɪɴᴛʀᴇ 1-24 ᴏʀᴇ. 10- ᴀʙᴜᴢᴜʟ ᴅᴇ ʙᴜɢᴜʀɪ ᴇꜱᴛᴇ ᴘᴇᴅᴇᴘꜱɪᴛ ᴄᴜ ʙᴀɴ ɪɴᴛʀᴇ 1-24 ᴅᴇ ᴏʀᴇ + ꜱᴛᴇʀɢᴇʀᴇᴀ ʙᴜɴᴜʀɪʟᴏʀ ᴄᴀꜱᴛɪɢᴀᴛᴇ ᴘʀɪɴ ʙᴜɢ(ᴅᴀᴄᴀ ᴇꜱᴛᴇ ᴄᴀᴢᴜʟ) . 11. - ɪɴꜱᴛɪɢᴀ ʟᴀ ᴄᴇᴀʀᴛᴀ ꜱᴇ ᴘᴇᴅᴇᴘꜱᴇꜱᴛᴇ ᴄᴜ ɢᴀɢ / ᴍᴜᴛᴇ ɪɴᴛʀᴇ 10-30 ᴍɪɴᴜᴛᴇ ɪɴ ꜰᴜɴᴄᴛɪᴇ ᴅᴇ ᴀʙᴀᴛᴇʀɪ ꜱɪ ɢʀᴀᴠɪᴛᴀᴛᴇ. 12. - ᴛʀᴀꜱʜ ᴛᴀʟᴋ-ᴜʟ(ᴇᴢ,ᴄᴜʟᴄᴀᴛ,ᴇᴛᴄ) ꜱᴇ ᴘᴇᴅᴇᴘꜱᴇꜱᴛᴇ ᴄᴜ ɢᴀɢ / ᴍᴜᴛᴇ 10-30 ᴍɪɴᴜᴛᴇ ɪɴ ꜰᴜɴᴄᴛɪᴇ ᴅᴇ ᴀʙᴀᴛᴇʀɪ ꜱɪ ɢʀᴀᴠɪᴛᴀᴛᴇ. 13. - ᴘʀᴏɢʀᴀᴍᴇʟᴇ ᴅᴇ ᴛɪᴘ: ꜱʟᴀᴍ, ᴠᴏɪᴄᴇ ᴄʜᴀɴɢᴇʀ ꜱᴀᴜ ᴀʟᴛᴇ ꜱᴄʀɪᴘᴛᴜʀɪ ᴄᴀʀᴇ ᴅᴇʀᴀɴᴊᴇᴀᴢĂ ᴊᴜᴄĂᴛᴏʀɪɪ, ᴅᴜᴄ ʟᴀ ᴋɪᴄᴋ, ɪᴀʀ ᴅᴀᴄᴀ ᴄᴏɴᴛɪɴᴜᴀ, ʙᴀɴ ɪɴᴛʀᴇ 1-24 ᴏʀᴇ. 14. - ᴜʀᴄᴀᴛᴜʟ ᴘᴇ ᴍᴀᴘᴀ ꜱᴇ ᴘᴇᴅᴇᴘꜱᴇꜱᴛᴇ ᴄᴜ ꜱʟᴀʏ / ᴋɪᴄᴋ / ʙᴀɴ ɪɴᴛʀᴇ 30-120 ᴍɪɴ. 15. - ꜱᴛᴀᴛᴜʟ ᴀꜰᴋ ʟᴀ ᴇᴄʜɪᴘᴀ ꜱᴘᴇᴄᴛᴀᴛᴏʀɪ ᴀᴛᴜɴᴄɪ ᴄÂɴᴅ ꜱᴇʀᴠᴇʀᴜʟ ᴇꜱᴛᴇ ꜰᴜʟʟ, ᴇꜱᴛᴇ ᴘᴇᴅᴇᴘꜱɪᴛ ᴄᴜ ᴋɪᴄᴋ. 16. - ɴᴜ ᴀᴠᴇȚɪ ᴠᴏɪᴇ ꜱᴀ ᴠĂ ᴀᴅĂᴜɢᴀȚɪ Îɴ ɴᴜᴍᴇ ᴜɴ ᴀʟᴛ ᴅɴꜱ ɪɴᴀꜰᴀʀĂ ᴅᴇ ᴄᴇʟ ᴅᴇ ʟᴀ ꜱᴇʀᴠᴇʀ ꜱᴀᴜ ᴅᴇ ʟᴀ ᴀʟᴛᴇ ꜱᴇʀᴠᴇʀᴇ ᴅɪɴ ᴄᴏᴍᴜɴɪᴛᴀᴛᴇ, ꜱᴇ ᴘᴇᴅᴇꜱᴘᴇꜱᴛᴇ ᴄᴜ /ʀᴇɴᴀᴍᴇ ʟᴀ ᴘʀɪᴍᴀ ᴀʙᴀᴛᴇʀᴇ, ʟᴀ ᴀ2-ᴀ ᴀʙᴀᴛᴇʀᴇ ᴋɪᴄᴋ, ɪᴀʀ ʟᴀ ᴀ 3-ᴀ ʙᴀɴ 1-7 ᴢɪʟᴇ. 17. - ɴᴜ ᴀᴠᴇᴛɪ ᴠᴏɪᴇ ꜱᴀ ᴄʜᴇᴍᴀᴛɪ ᴀʟᴛɪ ᴊᴜᴄᴀᴛᴏʀɪ ᴅᴇ ᴘᴇ ꜱᴇʀᴠᴇʀ ʟᴀ ᴄᴏᴍᴘᴇ ꜱᴀᴜ ᴏʀɪᴄᴇ ᴀʟᴛ ᴍᴏᴅ / ᴀʟᴛ ᴊᴏᴄ, ꜱᴇ ᴘᴇᴅᴇᴘꜱᴇꜱᴛᴇ ᴄᴜ ꜱɪʟᴇɴᴄᴇ 10-30 ᴍɪɴᴜᴛᴇ. 18. - ɢʟᴜᴍᴇʟᴇ ᴅᴇ ᴘʀᴏꜱᴛ ɢᴜꜱᴛ ᴄᴜᴍ ᴀʀ ꜰɪ "ᴍɪʟꜱᴜɢɪ" , ᴇᴛᴄ ꜱᴇ ᴘᴇᴅᴇᴘꜱᴇꜱᴄ ᴄᴜ ꜱɪʟᴇɴᴄᴇ 10-30 ᴍɪɴᴜᴛᴇ. 19. - ᴀᴅᴀᴜɢᴀʀᴇᴀ ɪɴᴊᴜʀᴀᴛᴜʀɪʟᴏʀ ɢʀᴀᴠᴇ ɪɴ !ɴᴀᴍᴇᴛᴀɢ ꜱᴇ ᴘᴇᴅᴇᴘꜱᴇꜱᴛᴇ ᴄᴜ ʙᴀɴ ɪɴᴛʀᴇ 1-24 ᴏʀᴇ. 20. - ᴊᴜᴄᴀᴛᴏʀɪɪ ᴄᴇ ꜰᴀᴄ ʀᴇᴄʟᴀᴍᴀ ʟᴀ ᴘʀᴏꜰɪʟᴇ ᴅᴇ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ, ᴄᴀɴᴀʟᴇ ᴅᴇ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ,ᴇᴛᴄ ꜰᴀʀᴀ ᴀ ᴅᴇᴛɪɴᴇ ɢʀᴀᴅᴜʟ ᴅᴇ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ ꜱᴜɴᴛ ᴘᴇᴅᴇᴘꜱɪᴛɪ ᴄᴜ ꜱɪʟᴇɴᴄᴇ ᴘᴇʀᴍᴀɴᴇɴᴛ. ᴇꜱᴛᴇ ᴘᴇʀᴍɪꜱᴀ ᴅᴏᴀʀ ɪɴ ᴄᴀᴢᴜʟ ɪɴ ᴄᴀʀᴇ ᴠɪᴅᴇᴏᴄʟɪᴘᴜʟ/ᴘᴏꜱᴛᴀʀᴇᴀ ᴄᴏɴᴛɪɴᴇ ᴜɴ ɢɪᴠᴇᴀᴡᴀʏ ᴘᴇɴᴛʀᴜ ꜱᴇʀᴠᴇʀ, ᴇᴛᴄ. 21. - ᴅᴀᴄᴀ ᴄʀᴇᴢɪ ᴄᴀ ᴀ ɢʀᴇꜱɪᴛ ᴜɴ ᴍᴇᴍʙʀᴜ ꜱᴛᴀꜰꜰ( ᴀ ɪɴᴊᴜʀᴀᴛ, ᴀ ꜰᴏʟᴏꜱɪᴛ ᴏ ᴄᴏᴍᴀɴᴅᴀ ᴀɪᴜʀᴇᴀ, ᴇᴛᴄ ) ᴀɪ ᴛɪᴍᴘ 24 ᴅᴇ ᴏʀᴇ ꜱᴀ ɪɪ ꜰᴀᴄɪ ᴏ ʀᴇᴄʟᴀᴍᴀᴛɪᴇ, ᴀʟᴛꜰᴇʟ ʀᴇᴄʟᴀᴍᴀᴛɪᴀ ɴᴜ ᴠᴀ ꜰɪ ʟᴜᴀᴛᴀ ɪɴ ᴄᴏɴꜱɪᴅᴇʀᴀʀᴇ. 22. - ɴᴜ ᴀᴠᴇᴛɪ ᴠᴏɪᴇ ꜱᴀ ᴠɪɴᴅᴇᴛɪ ᴄʀᴇᴅɪᴛᴇ / ɪᴛᴇᴍᴇ ᴅɪɴ ꜱʜᴏᴘ ᴘᴇ ʙᴀɴɪ ʀᴇᴀʟɪ, ꜱᴇ ᴘᴇᴅᴇᴘꜱᴇꜱᴛᴇ ᴄᴜ ʙᴀɴ ᴘᴇʀᴍᴀɴᴇɴᴛ . 23. - ɴᴜ ᴀᴠᴇᴛɪ ᴠᴏɪᴇ ꜱᴀ ᴠᴀ ʟᴜᴀᴛɪ ɪɴ ɢᴜʀᴀ / ꜱᴀ ᴠᴀ ᴄᴇʀᴛᴀᴛɪ ᴄᴜ ᴍᴇᴍʙʀɪɪ ꜱᴛᴀꜰꜰ ᴘᴇɴᴛʀᴜ ᴅᴇᴄɪᴢɪɪʟᴇ ᴘᴇ ᴄᴀʀᴇ ʟᴇ ꜰᴀᴄ, ʀɪꜱᴄᴀᴛɪ ʙᴀɴ ɪɴᴛʀᴇ 1-24 ᴏʀᴇ. ᴅᴀᴄᴀ ᴄʀᴇᴢɪ ᴄᴀ ᴀᴜ ɢʀᴇꜱɪᴛ ʟᴇ ꜰᴀᴄɪ ʀᴇᴄʟᴀᴍᴀᴛɪᴇ. REGULAMENT VIP 1. - ɢʀᴀᴅᴇʟᴇ ʟᴜᴀᴛᴇ ᴘᴇ ᴅᴏɴᴀᴛɪɪ ᴛʀᴇʙᴜɪᴇ ꜱᴀ ʀᴇꜱᴘᴇᴄᴛᴇ ʀᴇɢᴜʟᴀᴍᴇɴᴛᴜʟ ᴄᴀ ᴛᴏᴛɪ ᴄᴇɪʟᴀʟᴛɪ ɪɴ ᴄᴀᴢ ᴄᴏɴᴛʀᴀʀ, ꜱᴇ ᴘᴏᴀᴛᴇ ᴀᴊᴜɴɢᴇ ꜱɪ ʟᴀ ʀᴇᴍᴏᴠᴇ / ʙᴀɴ ᴘᴇʀᴍᴀɴᴇɴᴛ. 2. - ᴠɪᴘ-ᴜʟ ɴᴜ ᴀʀᴇ ᴠᴏɪᴇ ꜱᴀ ꜱᴇ ꜱᴜɪᴇ ᴘᴇ ᴍᴀᴘᴇ ꜰᴏʟᴏꜱɪɴᴅ x2 ᴊᴜᴍᴘ ꜱᴇ ᴘᴇᴅᴇᴘꜱᴇꜱᴛᴇ ᴄᴜ ᴡᴀʀɴ ᴄʜɪᴀʀ ᴄɪ ᴄᴜ ʀᴇᴍᴏᴠᴇ , ᴀᴠᴇᴛɪ ɢʀɪᴊᴀ REGULAMENT STAFF 1. - ᴏʀɪᴄᴇ ÎɴᴄĂʟᴄᴀʀᴇ ᴀ ᴜɴᴇɪ ʀᴇɢᴜʟɪ ᴅᴇ ᴍᴀɪ ꜱᴜꜱ ꜱɪ ᴅᴇ ᴍᴀɪ ᴊᴏꜱ, ᴅᴜᴄᴇ ʟᴀ ᴡᴀʀɴ / ʀᴇᴍᴏᴠᴇ. 2. - ɴᴜ ᴀᴠᴇȚɪ ᴠᴏɪᴇ ꜱĂ ꜰᴏʟᴏꜱɪȚɪ ᴄᴏᴍᴇɴᴢɪ ᴘᴇ ᴀʟȚɪ ᴍᴇᴍʙʀɪɪ ᴅɪɴ ꜱᴛᴀꜰꜰ, ᴅᴏᴀʀ Îɴ ᴄᴀᴢᴜʟ Îɴ ᴄᴀʀᴇ ꜱɪᴛᴜᴀȚɪᴀ ᴇ ɢʀᴀᴠĂ ( ꜰᴏʟᴏꜱᴇȘᴛᴇ ᴄʜᴇᴀᴛꜱ, ꜰᴀᴄᴇ ʀᴇᴄʟᴀᴍᴀ, ᴇᴛᴄ) ᴅᴀᴄĂ ᴄʀᴇᴢɪ ᴄĂ ᴀ ɢʀᴇȘɪᴛ ᴄᴜ ᴄᴇᴠᴀ ᴇꜱᴛɪ ᴏʙʟɪɢᴀᴛ ꜱĂ Îɪ ꜰᴀᴄɪ ʀᴇᴄʟᴀᴍᴀȚɪᴇ ᴘᴇ ꜰᴏʀᴜᴍ. 3. - ɪɴ ᴄᴀᴢᴜʟ ɪɴ ᴄᴀʀᴇ ᴅᴏɴᴀᴛɪ ᴘᴇɴᴛʀᴜ ɢʀᴀᴅ ᴀᴠᴇᴛɪ ᴏʙʟɪɢᴀȚɪᴀ ᴅᴇ ᴀ ᴠᴀ ꜰᴀᴄᴇ ᴄᴏɴᴛ ᴘᴇ ꜰᴏʀᴜᴍ ᴘᴇɴᴛʀᴜ ᴀ ꜰɪ ʟᴀ ᴄᴜʀᴇɴᴛ ᴄᴜ ᴛᴏᴀᴛᴇ ɪɴꜰᴏʀᴍᴀᴛɪɪʟᴇ ꜱɪ ɪɴ ᴄᴀᴢᴜʟ ɪɴ ᴄᴀʀᴇ ᴜɴ ᴊᴜᴄᴀᴛᴏʀ ᴠᴀ ꜰᴀᴄᴇ ᴏ ʀᴇᴄʟᴀᴍᴀᴛɪᴇ / ᴄᴇʀᴇʀᴇ ᴅᴇ ᴜɴʙᴀɴ, ᴛᴏᴛᴏᴅᴀᴛᴀ ᴀᴠᴇᴛɪ ᴏʙʟɪɢᴀᴛɪᴀ ᴅᴇ ᴀ ꜰɪ ʟᴀ ᴄᴜʀᴇɴᴛ ᴄᴜ ʀᴇɢᴜʟᴀᴍᴇɴᴛᴜʟ. 4. - ᴀʙᴜᴢᴜʟ ᴄᴏᴍᴇɴᴢɪʟᴏʀ !ᴄꜱᴀʏ , !ʜꜱᴀʏ , !ᴍꜱᴀʏ, !ꜱᴀʏ ꜱᴇ ᴘᴇᴅᴇᴘꜱᴇꜱᴛᴇ ᴄᴜ ᴡᴀʀɴ, ᴀᴄᴇꜱᴛᴇ ᴄᴏᴍᴇɴᴢɪ ꜱᴇ ꜰᴏʟᴏꜱᴇꜱᴄ ᴅᴏᴀʀ ᴘᴇɴᴛʀᴜ ᴀɴᴜɴᴛᴜʀɪ ! 5. - ᴏꜰᴇʀɪʀᴇᴀ ᴄᴏɴᴛᴜʟᴜɪ ᴠᴏꜱᴛʀᴜ ᴜɴᴜɪ ᴀʟᴛ ᴊᴜᴄᴀᴛᴏʀ ᴇꜱᴛᴇ ɪɴᴛᴇʀᴢɪꜱᴀ ᴘᴇ ꜱᴇʀᴠᴇʀᴜʟ ᴏʟᴅ.KRIMES.ʀᴏ , ʀɪꜱᴄᴀȚɪ ʀᴇᴍᴏᴠᴇ. 6. - ᴀᴠᴇᴛɪ ᴏʙʟɪɢᴀᴛɪᴀ ᴅᴇ ᴀ ᴠᴀ ᴏᴄᴜᴘᴀ ᴅᴇ ʀᴇᴘᴏʀᴛᴜʀɪ ɪɴ ᴏʀɪᴄᴇ ꜱɪᴛᴜᴀᴛɪᴇ, ᴀᴅᴍɪɴɪɪ ᴄᴇ ɴᴜ ꜱᴇ ᴏᴄᴜᴘᴀ ᴅᴇ ʀᴇᴘᴏʀᴛᴜʀɪ / ꜱᴇʀᴠᴇʀ ᴘᴏᴛ ᴀᴊᴜɴɢᴇ ꜱɪ ʟᴀ ʀᴇᴍᴏᴠᴇ. 7. - ᴀᴠᴇᴛɪ ʟᴀ ᴅɪꜱᴘᴏᴢɪᴛɪᴇ 24 ᴅᴇ ᴏʀᴇ ᴘᴇɴᴛʀᴜ ᴀ ᴘʀᴇᴢᴇɴᴛᴀ ᴏ ᴅᴏᴠᴀᴅᴀ ʟᴀ ᴏ ʀᴇᴄʟᴀᴍᴀᴛɪᴇ / ᴄᴇʀᴇʀᴇ ᴅᴇ ᴜɴʙᴀɴ ᴀꜱᴜᴘʀᴀ ᴅᴠꜱ. , ɪɴ ᴄᴀᴢ ᴄᴀ ɴᴜ ᴀᴠᴇᴛɪ ᴄᴜᴍ ꜱᴀ ᴏ ᴘʀᴇᴢᴇɴᴛᴀᴛɪ ɪɴ 24 ᴅᴇ ᴏʀᴇ, ᴀɴᴜɴᴛᴀᴛɪ ᴅᴀɴᴅ ᴜɴ ʀᴇᴘʟʏ ʟᴀ ᴄᴇʀᴇʀᴇᴀ ᴅᴇ ᴜɴʙᴀɴ. ᴀᴅᴍɪɴɪɪ ᴄᴇ ɴᴜ ᴘʀᴇᴢɪɴᴛᴀ ᴅᴏᴠᴀᴅᴀ ʟᴀ ᴛɪᴍᴘ ᴘʀɪᴍᴇꜱᴄ ᴡᴀʀɴ ꜱᴀᴜ ᴄʜɪᴀʀ ʀᴇᴍᴏᴠᴇ ( ᴅᴀᴄᴀ ꜱɪᴛᴜᴀᴛɪᴀ ꜱᴇ ʀᴇᴘᴇᴛᴀ ) 8. - ᴀᴅᴍɪɴɪɪ ᴄᴀʀᴇ ꜱᴜɴᴛ ɪɴᴀᴄᴛɪᴠɪ ᴍᴀɪ ᴍᴜʟᴛ ᴅᴇ 5ᴅ ( 5 ᴢɪʟᴇ ) ꜰᴀʀᴀ ᴏ ᴄᴇʀᴇʀᴇ ᴅᴇ ɪɴᴠᴏɪʀᴇ, ᴘʀɪᴍᴇꜱᴄ ᴀᴜᴛᴏᴍᴀᴛ ʀᴇᴍᴏᴠᴇ ꜰᴀʀᴀ ꜱᴀ ꜰɪᴛɪ ᴀᴠᴇʀᴛɪᴢᴀᴛɪ. 9. - ʟᴀ ꜰɪᴇᴄᴀʀᴇ ᴄᴏᴍᴀɴᴅᴀ ᴅᴀᴛᴀ ᴀꜱᴜᴘʀᴀ ᴜɴᴜɪ ᴊᴜᴄᴀᴛᴏʀ ( ɢᴀɢ, ᴋɪᴄᴋ, ᴍᴜᴛᴇ, ʙᴀɴ, ᴇᴛᴄ) ᴀᴠᴇᴛɪ ᴏʙʟɪɢᴀᴛɪᴀ ᴅᴇ ᴀ ꜰᴀᴄᴇ ᴏ ᴅᴏᴠᴀᴅᴀ, ɪɴ ᴄᴀᴢᴜʟ ɪɴ ᴄᴀʀᴇ ᴊᴜᴄᴀᴛᴏʀᴜʟ ᴠᴀ ꜰᴀᴄᴇ ʀᴇᴄʟᴀᴍᴀᴛɪᴇ ꜱɪ ɴᴜ ᴀᴠᴇᴛɪ ᴅᴏᴠᴀᴅᴀ ʀɪꜱᴄᴀᴛɪ ꜱᴀ ᴘʀɪᴍɪᴛɪ ᴡᴀʀɴ / ʀᴇᴍᴏᴠᴇ. 10. - ɴᴜ ᴀᴠᴇᴛɪ ᴠᴏɪᴇ ꜱᴀ ᴠᴀ ᴅᴀᴛɪ "ᴍᴀʀᴇ" ꜱᴀᴜ ꜱᴀ ᴠᴀ ʟᴀᴜᴅᴀᴛɪ ᴄᴜ ɢʀᴀᴅᴜʟ. ( ꜰᴀʀᴀ ᴄᴏᴘʏ-ᴘᴀꜱᴛᴇ ʟᴀ ʀᴀꜱᴘᴜɴꜱ ) ʀᴇᴀᴄᴛɪᴏɴᴀᴛɪ ʟᴀ ᴀᴄᴇꜱᴛ ᴛᴏᴘɪᴄ ᴄᴜ ʟɪᴋᴇ,ᴇᴛᴄ + ʟᴀ ɪɴᴛʀᴇʙᴀʀᴇᴀ "ᴀɪ ᴄɪᴛɪᴛ ʀᴇɢᴜʟᴀᴍᴇɴᴛᴜʟ?" ꜱᴇ ʀᴀꜱᴘᴜɴᴅᴇ ᴄᴜ: ᴠʀᴇᴀᴜ ʜᴇʟᴘᴇʀ. 11. - ʟɪᴍʙᴀᴊᴜʟ ᴠᴜʟɢᴀʀ ᴀꜱᴜᴘʀᴀ ᴀʟᴛᴜɪ ᴍᴇᴍʙʀᴜ ꜱᴛᴀꜰꜰ / ᴊᴜᴄᴀᴛᴏʀ ꜰᴀʀᴀ ᴘᴇʀᴍɪꜱɪᴜɴᴇᴀ ʟᴜɪ ꜱᴇ ᴘᴏᴀᴛᴇ ᴘᴇᴅᴇᴘꜱɪɪ ꜱɪ ᴄᴜ ʀᴇᴍᴏᴠᴇ. 12. - ɴᴜ ᴀᴠᴇᴛɪ ᴠᴏɪᴇ ꜱᴀ ᴅᴀᴛɪ ɪɴꜰᴏ ᴄᴜ ᴇꜱᴘ , ꜱᴇ ᴄᴏɴꜱɪᴅᴇʀᴀ ᴀʙᴜᴢ ꜱɪ ꜱᴇ ᴘᴇᴅᴇᴘꜱᴇȘᴛᴇ ᴄᴀ ꜱɪ ʟᴀ ᴘᴜɴᴄᴛᴜʟ 14. 13. - ꜰᴏʟᴏꜱɪʀᴇᴀ ᴄᴏᴍᴇɴᴢɪɪ ᴜɴʙᴀɴ ꜰᴀʀᴀ ᴏ ᴅᴏᴠᴀᴅᴀ ᴄʟᴀʀᴀ ꜱᴇ ᴘᴇᴅᴇᴘꜱᴇꜱᴛᴇ ᴄᴜ ʀᴇᴍᴏᴠᴇ + ʙᴀɴ 14. - ᴀʙᴜᴢᴜʟ ᴅᴇ ɢʀᴀᴅ ꜱᴇ ᴘᴇᴅᴇᴘꜱᴇꜱᴛᴇ ᴄᴜ ʀᴇᴍᴏᴠᴇ + ʙᴀɴ ᴘᴇʀᴍᴀɴᴇɴᴛ. 15. - ᴍᴏᴛɪᴠᴇʟᴇ ᴘᴇɴɪʙɪʟᴇ ᴀɪᴜʀᴇᴀ (ᴇx:ꜱᴀʟ,ᴘᴀ,ᴄꜰ,) ʟᴀ ɢᴀɢ/ʙᴀɴ/ᴋɪᴄᴋ,ᴇᴛᴄ ꜱᴇ ᴘᴇᴅᴇᴘꜱᴇꜱᴄ ᴄᴜ ᴡᴀʀɴ. ᴛᴏᴛᴏᴅᴀᴛĂ, ɴᴜ ᴀᴠᴇᴛɪ ᴠᴏɪᴇ ꜱĂ ᴅᴀȚɪ ᴄᴏᴍᴇɴᴢɪ ꜰĂʀĂ ꜱĂ ꜱᴄʀɪᴇȚɪ ᴍᴏᴛɪᴠᴜʟ
 6. Server Manager: fNK19 Firma de hosting: HZone Modul de joc (ARENA/COMP/ETC.) : Competitive
 7. fNK19

  Cerere DNS OLDCS.KRIMES.RO

  Owner : eu Nume : Gabriel NickName : ☆ (𝕔) 𝗳 𝓝 K ☆ Varsta : 20 Numar Sloturi : 30 Mod : competitive Vechime Server : 1 zi Firma de Hosting :HZone Link GameTracker : https://www.gametracker.com/server_info/89.34.25.20:27015/ PS: O sa ii dau Rename la server daca o sa fiu acceptat :D